Video Gallery

   Sri Adi Sankarar & Sri Maha Periava Pooja - Veda Parayanam
   Sri Kanchi Maha Periyava Aradhana - 1 Year - 02 Jan 2019
   Dictionary Distribution - Y 2018
   3rd Year - Vyasa Pooja, Guru Purnima & Laksharchana - 28 Jul 18 - Vol 5
   3rd Year - Vyasa Pooja, Guru Purnima & Laksharchana - 28 Jul 18 - Vol 4
   3rd Year - Vyasa Pooja, Guru Purnima & Laksharchana - 28 Jul 18 - Vol 3
   3rd Year - Vyasa Pooja, Guru Purnima & Laksharchana - 28 Jul 18 - Vol 2
   3rd Year - Vyasa Pooja, Guru Purnima & Laksharchana - 28 Jul 18 - Vol 1
   3rd Year Sri Adi Sankara Jayanthi - Sri Rudra Gana Parayanam - 16 Apr 2018 - Vol 2
   3rd Year Sri Adi Sankara Jayanthi - Sri Rudra Gana Parayanam - 16 Apr 2018 - Vol 3
   3rd Year Sri Adi Sankara Jayanthi - Sri Rudra Gana Parayanam - 16 Apr 2018 - Vol 1
   3rd Year Sri Adi Sankara Jayanthi - Sri Rudra Gana Parayanam - 16 Apr 2018 - Vol 4
   3rd Year Sri Adi Sankara Jayanthi - 108 Suvasini Lalitha Sahashranama Kumkum Archana - 17 Apr 2018
   3rd Year Sri Adi Sankara Jayanthi - 20 Apr 2018 - Seetha Kalyanam by Triplicane Rajoo Bagawathar
   2 Year Vyasa Pooja & Sri Adi Sankarar Ekadina Laksharchana - 9 Jul 2017 - Vol 5
   2 Year Vyasa Pooja & Sri Adi Sankarar Ekadina Laksharchana - 9 Jul 2017 - Vol 4
   2 Year Vyasa Pooja & Sri Adi Sankarar Ekadina Laksharchana - 9 Jul 2017 - Vol 3
   2 Year Vyasa Pooja & Sri Adi Sankarar Ekadina Laksharchana - 9 Jul 2017 - Vol 2
   2 Year Vyasa Pooja & Sri Adi Sankarar Ekadina Laksharchana - 9 Jul 2017 - Vol 1
   2nd Upanyasam - 5 Feb 2017 - Brahmasri VGS Gurunatha Ganapadigal - Sec 2
   2nd Upanyasam - 5 Feb 2017 - Brahmasri VGS Gurunatha Ganapadigal - Sec 1
   25th Sri Adi Sankarar Pooja - 5 Dec 2016 - Part 1
   25th Sri Adi Sankarar Pooja - 5 Dec 2016 - Part 2
   25th Sri Adi Sankarar Pooja - 5 Dec 2016 - Part 3
   Upanyasam by Brahmmasri Gurunatha Ghanapadigal - Veda Dharma Sasthra Paripalana Sabha - 16 Oct 16
   Sri Vyasa Pooja / Guru Pooja - 19 July 2016
   Sri Adi Sankarar Jayanthi Aradhana - Sec 2 - 11 May 2016
   Sri Adi Sankarar Jayanthi Aradhana - Sec 1 - 11 May 2016